مجموعه وبینار و کتاب های
پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم

در این مجموعه تلاش شده تا برای آموزش همگانی مجموعه وبینار های آموزشی برگزار شده توسط پژوهشکده علوم و غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه شهید بهشتی برای استفاده عموم و اندیشمندان گرامی گذاشته شود.